Persbericht – 28 maart 2024

Vanochtend heeft een indringend gesprek plaatsgevonden tussen demissionair minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en de bij de afsluiting van het Julianakanaal betrokken partijen, waaronder LWV-directeur Huub Narinx en enkele leden. Hierbij is expliciet gesproken over de zorgen voor het droogleggen van het Julianakanaal. 

Tijdens het gesprek heeft de minister aangegeven dat hij alles op alles zet om de beschikbaarheid van de omvaarroutes zoveel mogelijk te garanderen. Hiervoor wordt vooraf een risicoanalyse uitgevoerd om potentiële knelpunten in kaart te brengen en de benodigde maatregelen te treffen. Daarnaast gaan Rijkswaterstaat en de betrokken aannemer onderzoeken hoe de uitvoeringsperiode zo kort mogelijk wordt gehouden.

In het gesprek gaf de minister tevens aan bereid te zijn in overleg met de betrokken sectoren nader te kijken naar de huidige nadeelcompensatieregeling. Ook is afgesproken om ook in het vervolg met elkaar om tafel te blijven zitten. Dit om de volgende stappen zoveel mogelijk in gezamenlijkheid te kunnen nemen.

We kijken met tevredenheid terug op een constructieve dialoog met de minister en Rijkswaterstaat.