Thema’s

Het Limburgse bedrijfsleven staat voor tal van uitdagingen, die zijn gebundeld in vier thema’s. Deze thema’s sturen niet alleen onze lobby en belangenbehartiging aan, maar vormen ook de rode draad in onze evenementen en de bijeenkomsten. Op deze manier dragen we actief bij aan een bloeiend ondernemersklimaat in Limburg.

Onderwerpen

& projecten

Arbeidsmarkt

Met dit project willen we zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking een plek in het reguliere bedrijfsleven laten vinden. Wij hebben zitting in de drie besturen van de Limburgse Regionale Werkbedrijven (samen met wethouders centrumgemeenten, vakbonden en UWV). Tot nu toe is dit zeer succesvol in Limburg, met zeer veel plaatsingen.

De LWV heeft samen met LLTB, MKB-Limburg, gemeenten en provincie Limburg een visie op internationale werknemers opgesteld met daaraan gekoppeld een concreet uitvoeringsplan. In de visie komt terug dat deze groep werknemers van groot belang is voor Limburg en dat het aantal naar verwachting nog verder zal toenemen. Partijen willen een goede gastheer zijn en hebben dit vertaald langs drie lijnen: wonen (meer en kwalitatief goede huisvesting), werken (goed werkgeverschap en voorkomen van excessen) en samenleven (integratie). Hieraan gekoppeld is een kennismakelaar die de visie zal uitdragen en in gesprek zal gaan met alle stakeholders.

Doelstelling is om mensen fit voor de job te houden. In 2020 is de coöperatie Leo opgericht en hebben wij zitting in het bestuur. We zullen vooral inzetten op bewustwording van het belang van Leven Lang Ontwikkelen bij medewerkers (via onze leden).

LimburgLeert.nl is een initiatief van o.a. de LWV. In de praktijk zien we dat werkgevers voor belangrijke uitdagingen staan, zoals de impact die deze tijd heeft op werknemers en hoe je daar als organisatie het beste mee om kan gaan. LimburgLeert.nl helpt je op weg door ondersteuning te bieden met ontwikkeling van je werknemers. Lees verder voor meer informatie: limburgleert.nl/werkgevers/

Van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2022 konden Limburgse werkgevers via LimburgLeert.nl gebruik maken van de subsidieregeling NL Leert Door met inzet van Sectoraal Maatwerk. Deze subsidie ter hoogte van € 5 miljoen heeft de LWV samen met Leo Loopbaan binnen gehaald ten behoeve van het Limburgse bedrijfsleven en hun medewerkers. Meer dan 500 werkgevers en bijna 6.000 werknemers werden hiermee ondersteund in het volgen van een opleiding of persoonlijk ontwikkeltraject. We zijn trots op de resultaten die we gezamenlijk met LimburgLeert.nl hebben bereikt!

VNO-NCW en MKB–Nederland sluiten met deze aanpak nauw aan bij de inzet van de Regionale Mobiliteitsteams. Deze teams zijn afgelopen jaar in het leven geroepen om als knooppunt tussen de bestaande partijen, werkzoekenden te bemiddelen naar werk. We zijn als vertegenwoordigers van het regionaal bedrijfsleven betrokken bij deze mobiliteitsteams. Met dit project kunnen we de bestaande partijen en de beschikbare middelen nog beter inzetten op een succesvolle match.

Er is grote krapte op de arbeidsmarkt, maar er zijn ook bedrijven die werknemers moeten laten gaan. Om werkgevers te helpen hun personeel naar een andere sector te begeleiden, hebben VNO-NCW en MKB-Nederland een helpdesk geopend. Deze helpdesk is een onderdeel van het initiatief NLwerktaanwerk, waarmee de vereniging de ‘mismatch’ op de arbeidsmarkt wil aanpakken. Daar is nog veel werk te doen, daar liggen nog veel kansen, zeker ook binnen Limburg.

De landelijke helpdesk is er om antwoorden te geven op vragen en verbindingen te leggen tussen bedrijven. De LWV wil werkgevers met bijvoorbeeld een tijdelijk overschot aan personeel helpen bij het realiseren van collegiale uitleen aan andere bedrijven. Of bedrijven met een personeelsvraag helpen bij het realiseren van zij-instroom-kansen.

De helpdesk is een onderdeel van een bredere aanpak die we beogen met NLwerktaanwerk. Vraag en aanbod komen op de huidige arbeidsmarkt niet vanzelf bij elkaar. Dat is een uitdaging die vraagt om structurele maar ook pragmatische oplossingen.

Met NLwerktaanwerk gaat de vereniging daarom inventariseren wat bedrijven nodig hebben op het gebied van hun personeel. Als we direct kunnen helpen, bijvoorbeeld door een werkgever in verbinding te brengen met een andere werkgever, onderwijspartij of publieke organisatie, dan doen we dat. Tegelijkertijd willen we ook hulpmiddelen aanreiken waarmee werknemers gemakkelijker kunnen overstappen naar sectoren waar de werkkansen groot zijn. Dat is nu nog vaak complex, terwijl het enorm kan bijdragen aan het oplossen van de mismatch. Toepasbare best practices en data over kansberoepen stelt NLwerktaanwerk beschikbaar via hun landelijk informatiecentrum.

De LWV vraagt al langere tijd aandacht voor de thuiswerkende grenswerkers en hun fiscale en sociale positie. Na een lange lobby is succes geboekt met betrekking tot de sociale positie. Thuiswerkende grenswerkers mogen nu tot 50% thuiswerken zonder dat zij hoeven te wisselen van sociaal regime. Echter, aan de fiscale positie is nog niets veranderd. Wij blijven hier aandacht voor vragen.

Een vitaal bedrijf met gezonde en gelukkige medewerkers. Dat willen we allemaal, want dat betekent ook meer productiviteit, meer succes en dus meer omzet. Vitale werknemers presteren beter en zijn minder vaak ziek. En samen werken aan vitaliteit zorgt voor een betere sfeer en meer teamgevoel. Om ondernemers te helpen lanceerden VNO-NCW en MKB-Nederland het landelijke programma Vitaal Bedrijf.

Het programma Vitaal Bedrijf helpt ondernemers stap voor stap op weg naar een vitale toekomst. Op de website vitaalbedrijf.info vind je betrouwbare informatie & tips, goede voorbeelden en een groot aanbod aan vitaliteitspartners die kunnen helpen. Ook biedt Vitaal Bedrijf praktische tools zoals scans die een indruk geven hoe vitaal je medewerkers zijn en waar ze behoefte aan hebben en kun je een gratis persoonlijk adviesgesprek aanvragen waarin je advies op maat krijgt voor jouw bedrijf.

Iedere organisatie met een duurzaam vitaliteitsprogramma kan het Vignet Vitaal Bedrijf aanvragen. Met dit Vignet ziet iedereen in een oogopslag dat vitaliteit een belangrijk thema voor jouw organisatie is.

Het programma Vitaal Bedrijf is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland. Het wordt uitgevoerd onder de vlag van de stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!, en mede mogelijk gemaakt door de ministeries van VWS en SZW. De informatie op het platform en de scans die worden aangeboden zijn ontwikkeld samen met wetenschappelijke partners. Kenniscentrum Sport & Bewegen, het Voedingscentrum en het Trimbos-instituut zijn als expert aan Vitaal Bedrijf verbonden en het RIVM is nauw betrokken bij de scans.

Martine Schuijer, directeur Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!: “Dat maakt Vitaal Bedrijf een onafhankelijk en betrouwbaar startpunt. We voorzien ondernemers van de kennis om met vitaliteit aan de slag te gaan. Met wie activiteiten in het bedrijf vervolgens worden uitgevoerd, kiest de ondernemer zelf.”

Tenslotte organiseert de LWV, in samenwerking met Netwerk Vitaal Limburg, allerlei activiteiten om vitaliteit binnen Limburgse bedrijven te bevorderen.

Bedrijven-terreinen

Bij een hartstilstand is snelle hulp noodzakelijk. Parkmanagement BV zet dan ook in op veiligheid op de bedrijventerreinen door niet alleen te zorgen voor voldoende aanwezigheid van AED’s, we informeren ondernemers ook over de locaties van de betreffende AED’s en de mogelijkheden om deze buiten het pand te plaatsen, zodat ze voor alle werknemers op de bedrijventerreinen beschikbaar zijn.

De bewegwijzering richting en op de bedrijventerreinen is georganiseerd middels een numeriek systeem dat elders in Limburg en in Nederland al veelvuldig met succes wordt toegepast.

Elke bedrijfskavel heeft een uniek nummer. Elk gebied krijgt een nummerreeks. De bewegwijzering zal dan ook met nummers worden aangegeven. Hierdoor hoeven geen straat- of wijknamen meer gevolgd te worden. Zowel Nederlandse, maar zeker ook buitenlandse chauffeurs kunnen zo snel en duidelijk zien, waar ze naar toe moeten rijden. Het systeem is zo ontwikkeld, dat goederenvervoer uit woonwijken wordt geweerd.

Drie niveaus
Het numerieke bewegwijzeringsysteem werkt op basis van drie niveaus:

  • Niveau 1: Aangegeven middels borden op snel- en hoofdwegen.
  • Niveau 2: Aangegeven middels borden op toegangswegen en kruisingen op het bedrijventerrein.
  • Niveau 3: Aangegeven middels de borden met kavelnummers.

Parkmanagement BV realiseert voor alle aangesloten bedrijventerreinen een calamiteitenplan. Deze zijn voor alle ondernemers makkelijk in te zien én te downloaden op de website van de betreffende stichting. Een calamiteitenplan, ook wel een meldkaart genoemd, geeft een goed overzicht van de te nemen stappen bij onprettige en onveilige situaties en zorgt ervoor dat deze in één oogopslag bij de juiste instanties kunnen worden gemeld. Dat is prettig voor de ondernemer en voor het bedrijventerrein.

Circulariteit staat hoog op de agenda op alle overheidsniveaus. Bedrijventerreinen lopen behoorlijk achter in deze transitie. Het blijkt lastig om hier stappen in te zetten voor diverse gemeentes.

Parkmanagement BV zet in op samenwerking en bewustwording. Door afvalstromen in kaart te brengen, kunnen we ontdekken welke grondstoffen opnieuw te gebruiken zijn.

Binnen Parkmanagement BV wordt al 15 jaar gewerkt aan een gezamenlijk afvalcollectief. Nu is het tijd voor de volgende stappen om richting 2030 de bedrijventerreinen verder te verduurzamen. Hierbij wordt ingezet op onderlinge samenwerking en kennisdeling over afvalpreventie, afvalscheiding en het verwerken van afval tot secundaire grondstoffen.

Klik hier voor meer informatie.

Verantwoord watergebruik is een steeds belangrijker onderwerp op de duurzaamheidskalender van bedrijven. Het inzetten op duurzame wateroplossingen kan zelfs besparingen opleveren. Anderzijds worden wij geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatverandering en sociaaleconomische ontwikkelingen, waardoor de beschikbaarheid van (drink)water in de toekomst géén vanzelfsprekendheid meer is. Water wordt door de industrie onder andere ingezet om te koelen, te verwarmen (stoom) en als proceswater. Om een beeld te vormen wat de mogelijkheden zijn op het gebied van duurzame wateroplossingen is het van belang om de waterhuishouding van uw bedrijf in kaart te brengen. Bij het inzichtelijk maken van de waterstromen wordt onder andere gekeken naar waterkwantiteit, waterkwaliteit en hergebruik van water. Het is daarbij van belang dat de focus niet alléén binnen het eigen bedrijf ligt, maar dat er ook naar de omgeving wordt gekeken.

Om bedrijven hierbij te ondersteunen hebben WML, WBL, Evilim Industriewater, Parkmanagement BV en de LWV de handen in één geslagen. Het doel van de samenwerking is het kaart brengen van de kansen op het gebied van circulair water op bedrijventerreinen.

Klik hier voor meer informatie.

Veel van onze bedrijventerreinen kunnen verduurzamen. Om het potentieel op bedrijventerreinen ten volle te benutten is een gecoördineerde en praktijkgerichte aanpak nodig. Een aanpak die richting geeft aan samenwerking, financiële middelen, ondersteuning, tijd, kennisdeling en -ontwikkeling. Daarvoor hebben we de Methodiek Duurzame Bedrijventerreinen ontwikkeld.

De Methodiek Duurzame Bedrijventerreinen richt zich op het verduurzamen van bedrijventerreinen rond drie thema’s: energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Door deze thema’s samen te brengen kunnen deze makkelijker collectief en integraal worden opgepakt.

Ga naar de Methodiek Duurzame Bedrijventerreinen.

Het project Duurzame Bedrijventerreinen wordt mede mogelijk gemaakt door:

Alle bedrijventerreinen, waar Parkmanagement BV actief is, zijn in het bezit van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Dit is een landelijk initiatief vanuit het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en helpt publieke en private partijen gezamenlijk afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud op bedrijventerreinen aan te pakken.

De werkgroep KVO is een samenwerkingsverband bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de gemeentes, politie, brandweer, ondernemers en Parkmanagement BV.  Samen zetten zij zich actief in om de drie KVO-speerpunten ‘SCHOON, HEEL en VEILIG’ naar een hoger niveau te tillen.

Een goede OV-ontsluiting van bedrijventerreinen is cruciaal. Er werken immers veel mensen die dagelijks in de spits met de auto naar het werk komen. Toch is een goede OV-ontsluiting niet vanzelfsprekend. Veel bedrijventerreinen zijn helemaal niet, of slecht ontsloten met het openbaar vervoer.

Parkmanagement BV zet zich in voor een optimale bereikbaarheid van de aangesloten bedrijventerreinen. Zo gaan wij in gesprek met lokale vervoersdiensten om waar mogelijk te zorgen voor een optimale en eventuele uitbreiding van het openbaar vervoer zoals bijvoorbeeld extra bushaltes.

Duurzaamheid

Aanbesteden met circulariteitsgedachten tussen 30 Limburgse gemeenten en werken aan de aansluiting van de werkgevers/ondernemers. Er volgt een programma: workshop SDG’s vertaalt naar de grote transitie thema’s gevolgd door een 3daagse opleiding Circulaire supply chains.

De wereld verandert snel en de noodzaak om duurzamer te ondernemen wordt steeds urgenter. Dit besef ligt aan de basis van Circulair in Business, een programma dat ondernemers ondersteunt bij de transitie naar een circulaire economie. 

Het programma is opgebouwd rond een roadmap die vier essentiële stappen omvat: uitdenken, uitwerken, netwerkvorming en uitvoeren. In de eerste fase identificeren we kansen en ontwerpen we strategieën voor circulariteit. Vervolgens werken we deze ideeën uit tot concrete plannen. In de derde fase richten we ons op netwerkvorming, waarbij we de juiste partners en leveranciers verbinden om samen te werken aan duurzame oplossingen. Tot slot implementeren we deze circulaire plannen en monitoren we de voortgang.

Ga je mee op reis naar circulair ondernemen? Laat het ons weten via lwv@lwv.nl.

Circulair in Business is een samenwerking tussen Madecircularby, Alpha-Pro, Newtone, Adelmeijer en Hoyng, Rabobank én de LWV.

Veel van onze bedrijventerreinen kunnen verduurzamen. Om het potentieel op bedrijventerreinen ten volle te benutten is een gecoördineerde en praktijkgerichte aanpak nodig. Een aanpak die richting geeft aan samenwerking, financiële middelen, ondersteuning, tijd, kennisdeling en -ontwikkeling. Daarvoor hebben we de Methodiek Duurzame Bedrijventerreinen ontwikkeld.

De Methodiek Duurzame Bedrijventerreinen richt zich op het verduurzamen van bedrijventerreinen rond drie thema’s: energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Door deze thema’s samen te brengen kunnen deze makkelijker collectief en integraal worden opgepakt.

Ga naar de Methodiek Duurzame Bedrijventerreinen.

Het project Duurzame Bedrijventerreinen wordt mede mogelijk gemaakt door:

De wet milieubeheer verplicht bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000Kwh elektriciteit of 25.000m3 gas gebruiken om besparende maatregelen te nemen. Om de ondernemers te ondersteunen in dit proces is gisteren 28-1-2021  de website www.DEB.nl (Duurzaam-Energie-Besparen )gelanceerd tijdens het EZK event “Partners in Energie uitdagingen”. Op deze site vindt u  praktische hulpmiddelen om energie en daarmee geld te besparen.

Iedere ondernemer kan direct zien hoeveel energie hij kan besparen en via de digitale bespaarassistent welke maatregelen het bedrijf kan nemen om dat te bereiken. Verschillende mogelijkheden staan naast elkaar en zijn toegesneden op de individuele onderneming. Per bedrijfstak zijn ‘quick wins’ vermeld.

Het landelijke VNO-NCW (waarbij wij Limburg vertegenwoordigen) netwerk Groene Groeiers bestaat uit ondernemers die investeren in de ontwikkeling van een circulaire economie en energietransitie. In de besloten community vinden ondernemers uit verschillende sectoren elkaar op duurzame uitdagingen; van scale up, familiebedrijf tot multinational. De samenwerking in dit project leidt tot innovatieve processen, producten en diensten die duurzaam én rendabel zijn.

In een circulaire economie behouden producten zo lang mogelijk hun waarde nadat het product zijn originele functie heeft verloren. Door materialen hun waarde te laten behouden wordt de overgang naar afval zolang mogelijk uitgesteld. Wij willen middels dit project doorbraakprojecten om de circulariteit te versnellen vinden en ondersteunen. Daarnaast organiseren wij ook de Limburgse Circulaire Innovatie Top 20. Ga voor meer informatie naar limburgsecirculaireinnovatietop20.nl.

Mede mogelijk gemaakt door:

RES Noord en Midden Limburg
De vijftien gemeenten in Noord- en Midden Limburg vormen met Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis de RES-regio Noord- en Midden Limburg. Hier wordt samen met de  inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties onderzocht we hoe er meer energie bespaart kan worden, waar we duurzame elektriciteit kunnen opwekken met zon en wind en hoe we stap voor stap van het aardgas kunnen. Bedrijventerreinen zijn ingebracht in de RESSEN

RES Zuid-Limburg
Zuid-Limburg telt 16 gemeenten en is uniek ten opzichte van de rest van Nederland. Zuid Limburg telt meerdere beperkingen omdat het Heuvelland deels is aangewezen als Natura 2000 gebied. Ook hier zijn bedrijventerreinen ingebracht gezien de potentie van zon op daken van de bedrijven op de bedrijventerreinen i.p.v. het inrichten van zonneweides.

Door klimaatveranderingen is de beschikbaarheid van voldoende water van de benodigde of gewenste kwaliteit op bedrijventerreinen geen vanzelfsprekendheid meer. Lange periodes van droogte zorgen voor een tekort aan water, waarbij forse regenbuien weer kunnen leiden tot wateroverlast. Daarnaast gaan steeds meer bedrijven zich afvragen of de inzet van hoogwaardige kwaliteit drinkwater noodzakelijk is voor de bedrijfsprocessen of dat er ook kan worden volstaan met een duurzamere oplossing zoals bijvoorbeeld water van een mindere kwaliteit. Zo kan het hergebruik van afvalwater (eigen of van derden) bijdragen aan het reduceren van het waterverbruik. Het duurzaam omgaan met het waterverbruik door bedrijven vormt een steeds belangrijker thema voor bedrijven. In samenwerking met Evilim en WML start LWV een project om het waterverbruik op de 3 pilot bedrijventerreinen met 25% te reduceren.

Bij dit project onderzoeken we de mogelijkheden van waterstof in de energienetwerken en de gebouwde omgeving en het integreren van systemen. Er zijn verschillende mogelijkheden om te kijken naar de inzetbaarheid van waterstof, zoals bv.:

  • waterstof als grondstof,
  • in de maakindustrie,
  • automotive/transport/logistiek,
  • Talent ontwikkeling, kennis, opleidingen
  • Gebouwde omgeving
  • Systeemintegratie

Waterstof zal altijd één van de schakels blijven in de energietransitie. Het ontbreekt momenteel vooral aan kennis. Deze kennis en talentontwikkeling zal door ons in het LWV Business College of door de partners van deze coalitie worden opgepakt.

Mobiliteit evenement
Op 4 april 2023 organiseerde de LWV het Mobiliteit evenement op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen. Meer dan 200 bezoekers kwamen daar alles te weten over emissievrij rijden en varen. We kijken terug op een mooi evenement met veel positieve reacties. Zowel de tentoongestelde voertuigen als de presentaties en verdiepingssessies vielen bij onze bezoekers in de smaak. Bekijk hier de foto’s, aftermovie én presentaties van het evenement. Het vervolg is in ontwikkeling!

Infrastructuur

De bouw en infra wereld wordt zwaar beinvloed door de regelgeving mbt stikstof en pfas. Onwerkbare regelgeving moet aangepast worden en daar werken wij als LWV hard aan, zowel landelijk als provinciaal. Een goede balans tussen economische en ecologische belangen is noodzakelijk. Bij onduidelijkheid of onwerkbaarheid omtrent regelgeving leidt dit al gauw tot stagnatie, ook in de bouw en infra, en dat moet voorkomen worden. De lobby draait overuren.

Benieuwd naar het

eindresultaat?

Bekijk de Factsheet Limburg Leert in cijfers 2022.