Internationale werknemers hebben we hard nodig in Limburg. Dat hebben we de afgelopen jaren wel gezien. Internationale werknemers werken in cruciale sectoren als de voedselketen, de logistiek, de maakindustrie en de bouw. Ook sectoren als de horeca en de zorg hebben te maken met grote tekorten op de arbeidsmarkt.

Getalsmatig zou je zeggen dat er toch voldoende aanbod vanuit Nederlandse bevolking zou moeten zijn, zeker als je kijkt naar de oplopende aantallen werklozen. Toch blijkt in de praktijk dat er onder Nederlanders te weinig animo is om bepaalde soorten werk te doen.

De Provincie Limburg telt circa 75.000 internationale werknemers. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit aantal – ondanks het effect van corona op de economie – zal stijgen naar meer dan 100.000. Gezien de concurrentie is het cruciaal om als regio niet alleen aantrekkelijk te zijn voor inwoners van Limburg, maar ook voor internationale werknemers. Daar horen voorwaarden bij als goede en voldoende huisvesting, goede arbeidsvoorwaarden en goede zorg en vervoer.

Daarnaast is het belangrijk dat gekeken wordt naar sociale aspecten, zoals goed onderwijs en de mogelijkheid tot inburgering voor deze nieuwe werknemers. In het noorden van Limburg zijn sectoren waar een op de vijf werknemers uit het buitenland komt. Dit toont het economisch belang aan die deze groep vertegenwoordigt, ook voor de welvaart van de Nederlandse collega’s in deze bedrijven.

In 2019 is een Stuurgroep Internationale Werknemers gevormd, waarin de provincie, wethouders vanuit regio’s Noord-, Midden-, en Zuid-Limburg vertegenwoordigd zijn, als ook de Limburgse Werkgevers VerenigingMKB Limburg en de LLTB. Begin volgend jaar komt deze stuurgroep met haar visie op internationale werknemers.

Diverse keren is afstemming geweest met het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, onder leiding van Emile Roemer. Daaruit is gebleken dat we op vele punten de aandachtspunten en aanbevelingen delen. Er zal aandacht moeten zijn voor een betere registratie van internationale werknemers, voor huisvesting die voldoet aan de daarvoor geldende normen, voor deugdelijk en veilig vervoer, voor goede arbeidsvoorwaarden, voor een goede zorgverzekering, voor onderwijs waarin met name aandacht is voor de Nederlandse taal en voor de normen en waarden die hier gelden. Tevens zal aandacht uit moeten gaan naar het bestrijden louche praktijken door malafide arbeidsbemiddelaars en huurbazen, waarbij vergunningsplicht en een adequate controle op naleving van de regels onderwerp van gesprek zijn.

Internationale werknemers zijn zonen en dochters van mensen zoals u en ik en zo zou ik ze ook willen ontvangen.

 

Giel Braun
Voorzitter Limburgse Werkgevers Vereniging