Het kabinet heeft het advies van de SER van 2 juni 2021 voor een beter werkende arbeidsmarkt (SER-MLT) in overleg met sociale partners technisch uitgewerkt en zet het wetgevingstraject nu in gang. Dat heeft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de Tweede Kamer vandaag in een brief laten weten. De maatregelen moeten zorgen voor meer inkomenszekerheid voor specifieke groepen, bijvoorbeeld door een einde te maken aan eindeloze ketens van tijdelijke contracten. Voor werkgevers biedt het maatregelenpakket meer wendbaarheid in geval van crisis en ziekte en lagere WW-premies voor contracten die in hun aard ‘vast’ zijn. ‘Het gaat om een integraal, samenhangend pakket waarvan de onderdelen ook zoveel mogelijk in samenhang moeten worden ingevoerd’, aldus VNO-NCW/LWV, MKB-Nederland en LTO.  

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: ‘De polder levert, ook in deze moeilijke tijd. De afspraken van anderhalf jaar geleden zijn gestand gedaan en samen met het kabinet hebben we laten zien dat we tot oplossingen voor lastige vragen kunnen komen. Het SER-advies dat nu is uitgewerkt kent een goed evenwicht tussen de belangen van enerzijds vaste dienstverbanden voor werknemers en anderzijds wendbaarheid voor werkgevers. Zo komt er bijvoorbeeld een einde aan contracten die het karakter hebben van ‘beschikbaar voor alles, maar recht op niets’ en een goede crisisregeling voor werkgevers om mensen toch in dienst te kunnen houden bij zeer onvoorziene omstandigheden.’

Goed in balans
Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: ‘Rond de loondoorbetaling bij ziekte krijgen met name kleinere werkgevers eerder – na een jaar – duidelijkheid – of ze met iemand verder kunnen of dat wordt ingezet op re-integratie elders. Na jaren van discussie is dat een goede stap vooruit. Verder helpen lagere WW-premies – die ook gelden bij basiscontracten voor onbepaalde tijd – vast werk aantrekkelijker te maken en wordt de bewijslast bij mogelijke schijnzelfstandigheid omgekeerd. Conform het SER-advies zijn de maatregelen voor werkgevers en werknemers in dit integrale pakket goed in balans.’

Onderbrekingstermijn seizoenarbeid
Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO: ‘Met dit arbeidsmarktpakket zet het kabinet in op het vaste contract als norm waarbij een eerste stap gezet wordt om de werkgeverslasten te verminderen. Een belangrijk winstpunt voor agrarische werkgevers is het behoud van de onderbrekingstermijn bij seizoenarbeid. Op de noodzakelijke uitzondering van boeren en tuinders op de verzekeringsplicht tegen arbeidsongeschiktheid blijft werk aan de winkel.’

In de factsheet staan de belangrijkste maatregelen op een rij.