Onderwerpen

& projecten

Inclusiviteit

Mensen met een arbeidsbeperking of een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk in het reguliere bedrijfsleven.

Met dit project willen we zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking een plek in het reguliere bedrijfsleven laten vinden. Wij hebben zitting in de drie besturen van de Limburgse Regionale Werkbedrijven (samen met wethouders centrumgemeenten, vakbonden en UWV). Tot nu toe is dit zeer succesvol in Limburg, met zeer veel plaatsingen.

Er is grote krapte op de arbeidsmarkt, maar er zijn ook bedrijven die werknemers moeten laten gaan. Om werkgevers te helpen hun personeel naar een andere sector te begeleiden, hebben VNO-NCW en MKB-Nederland een helpdesk geopend. Deze helpdesk is een onderdeel van het initiatief NLwerktaanwerk, waarmee de vereniging de ‘mismatch’ op de arbeidsmarkt wil aanpakken. Daar is nog veel werk te doen, daar liggen nog veel kansen, zeker ook binnen Limburg.

De landelijke helpdesk is er om antwoorden te geven op vragen en verbindingen te leggen tussen bedrijven. De LWV wil werkgevers met bijvoorbeeld een tijdelijk overschot aan personeel helpen bij het realiseren van collegiale uitleen aan andere bedrijven. Of bedrijven met een personeelsvraag helpen bij het realiseren van zij-instroom-kansen.

De helpdesk is een onderdeel van een bredere aanpak die we beogen met NLwerktaanwerk. Vraag en aanbod komen op de huidige arbeidsmarkt niet vanzelf bij elkaar. Dat is een uitdaging die vraagt om structurele maar ook pragmatische oplossingen.

Met NLwerktaanwerk gaat de vereniging daarom inventariseren wat bedrijven nodig hebben op het gebied van hun personeel. Als we direct kunnen helpen, bijvoorbeeld door een werkgever in verbinding te brengen met een andere werkgever, onderwijspartij of publieke organisatie, dan doen we dat. Tegelijkertijd willen we ook hulpmiddelen aanreiken waarmee werknemers gemakkelijker kunnen overstappen naar sectoren waar de werkkansen groot zijn. Dat is nu nog vaak complex, terwijl het enorm kan bijdragen aan het oplossen van de mismatch. Toepasbare best practices en data over kansberoepen stelt NLwerktaanwerk beschikbaar via hun landelijk informatiecentrum.

VNO-NCW en MKB–Nederland sluiten met deze aanpak nauw aan bij de inzet van de Regionale Mobiliteitsteams. Deze teams zijn afgelopen jaar in het leven geroepen om als knooppunt tussen de bestaande partijen, werkzoekenden te bemiddelen naar werk. We zijn als vertegenwoordigers van het regionaal bedrijfsleven betrokken bij deze mobiliteitsteams. Met dit project kunnen we de bestaande partijen en de beschikbare middelen nog beter inzetten op een succesvolle match.

Grensover-schrijdende arbeid

Creëren van voldoende en goede huisvesting en het stimuleren van kennisdeling tussen gemeenten/ondernemers, integratie en imago.

De LWV heeft samen met LLTB, MKB-Limburg, gemeenten en provincie Limburg een visie op internationale werknemers opgesteld met daaraan gekoppeld een concreet uitvoeringsplan. In de visie komt terug dat deze groep werknemers van groot belang is voor Limburg en dat het aantal naar verwachting nog verder zal toenemen. Partijen willen een goede gastheer zijn en hebben dit vertaald langs drie lijnen: wonen (meer en kwalitatief goede huisvesting), werken (goed werkgeverschap en voorkomen van excessen) en samenleven (integratie). Hieraan gekoppeld is een kennismakelaar die de visie zal uitdragen en in gesprek zal gaan met alle stakeholders.

De LWV vraagt al langere tijd aandacht voor de thuiswerkende grenswerkers en hun fiscale en sociale positie. Na een lange lobby is succes geboekt met betrekking tot de sociale positie. Thuiswerkende grenswerkers mogen nu tot 50% thuiswerken zonder dat zij hoeven te wisselen van sociaal regime. Echter, aan de fiscale positie is nog niets veranderd. Wij blijven hier aandacht voor vragen.

Duurzame inzetbaarheid

Stimuleren van vitaliteit en Leven Lang Ontwikkelen om werknemers fit en up-to-date te houden voor de arbeidsmarkt.

Het landelijke programma Vitaal Bedrijf helpt ondernemers met het verbeteren van de vitaliteit op de werkvloer. Dat levert ondernemers en medewerkers veel op: meer productiviteit, meer werkplezier en minder verzuim.

Via de website vitaalbedrijf.info kunnen mkb-bedrijven in Limburg en de rest van Nederland praktisch, snel en bovendien kosteloos een vliegende start maken met het vergroten van de vitaliteit van de hele onderneming en alle mensen die er werken.

Lees verder over het Programma Vitaal Bedrijf door de LWV.

Masterclassreeks Vitaliteit – nieuwe inzichten, nieuwe aanpak 

De LWV heeft daarnaast een programma rondom vitaliteit opgezet waarbij middels een aantal masterclasses de deelnemers concrete handvatten aangereikt krijgen waarmee ze in hun eigen bedrijf aan de slag kunnen met dit onderwerp.

Tenslotte organiseert de LWV, in samenwerking met Netwerk Vitaal Limburg, allerlei activiteiten om vitaliteit binnen Limburgse bedrijven te bevorderen.

Doelstelling is om mensen fit voor de job te houden. In 2020 is de coöperatie Leo opgericht en hebben wij zitting in het bestuur. We zullen vooral inzetten op bewustwording van het belang van Leven Lang Ontwikkelen bij medewerkers (via onze leden).

LimburgLeert.nl is een initiatief van o.a. de LWV. In de praktijk zien we dat werkgevers voor belangrijke uitdagingen staan, zoals de impact die deze tijd heeft op werknemers en hoe je daar als organisatie het beste mee om kan gaan. LimburgLeert.nl helpt je op weg door ondersteuning te bieden met ontwikkeling van je werknemers. Lees verder voor meer informatie: limburgleert.nl/werkgevers/

Van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2022 konden Limburgse werkgevers via LimburgLeert.nl gebruik maken van de subsidieregeling NL Leert Door met inzet van Sectoraal Maatwerk. Deze subsidie ter hoogte van € 5 miljoen heeft de LWV samen met Leo Loopbaan binnen gehaald ten behoeve van het Limburgse bedrijfsleven en hun medewerkers. Meer dan 500 werkgevers en bijna 6.000 werknemers werden hiermee ondersteund in het volgen van een opleiding of persoonlijk ontwikkeltraject. We zijn trots op de resultaten die we gezamenlijk met LimburgLeert.nl hebben bereikt! Benieuwd naar het eindresultaaat? Bekijk de Factsheet Limburg Leert in cijfers 2022.

Mark Hendriks

Expertisemanager Arbeidsmarkt & Onderwijs

Betrokken personen

Overige leden expertisecentrum

Maruca Overdijk – Boels Zanders Advocaten
Evert Hoiting – Advance Communications
Jeanette Oostijen – Vista College
Jack Janssen – AB Werkt
Antoine Reijnders – VNO-NCW

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief!

Nieuwsbrief

visionair

tweewekelijkse

inschrijven