Wonen, werken en samenleven. Deze drie woorden vormen de drie lijnen waarlangs werkgevers, gemeenten en provincie Limburg de ‘Visie Internationale Werknemers Limburg’ hebben opgesteld. Deze samenwerkende partijen hebben zich verenigd in een stuurgroep Internationale Werknemers met daaraan gekoppeld een taskforce. De afgelopen jaren, zeker tijdens de coronacrisis, hebben we gezien dat we de inmiddels 80.000 internationale werknemers hard nodig hebben in Limburg. Zij werken veelal in voor ons cruciale sectoren als de zorg, de voedselvoorziening en de logistiek.

Juist vanwege het feit dat wij als regio aantrekkelijk willen zijn voor deze groep werknemers, hebben we deze visie opgesteld en zijn we samen hard bezig hier uitvoering aan te geven. Terwijl de FNV nog spreekt over ‘arbeidsmigranten’ hebben wij sinds de oprichting van de stuurgroep besloten deze groep ‘internationale werknemers’ te noemen en niet meer ‘arbeidsmigranten’ omdat de eerste benaming naar ons idee beter past. De term ‘arbeidsmigranten’ heeft een negatieve connotatie.

Grote opgave
Als samenwerkende partijen willen wij graag zorgen voor een aantrekkelijke regio. We zijn daar hard mee bezig. Zo zet de stuurgroep zich in om meer en kwalitatief goede huisvesting in Limburg voor internationale werknemers voor elkaar te krijgen. Een grote opgave, maar door samen te werken en kennis en ervaring uit te wisselen, ontstaat een mooie leercurve. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld oplossingen die al bedacht zijn, worden toegepast in andere gemeenten.

Huisvesting kan hierdoor sneller en beter gerealiseerd worden. Overigens blijft 60 procent van de geregistreerde internationale werknemers langer dan één jaar. Na drie jaar is 25 procent nog steeds in Nederland. Een behoorlijk deel van deze werkers wil dus graag blijven. Internationale werknemers die tijdelijk in onze regio verblijven, komen vaak wel steeds terug naar dezelfde werkgever. Juist als die de huisvesting en alles wat daarbij hoort goed geregeld heeft. Vooral in de agrarische sector zien we dit vaak terug. Goed werkgeverschap is belangrijk om onze provincie aantrekkelijk te maken voor internationale werknemers. In onze visie is dan ook opgenomen dat werkgevers zorgen voor goed werkgeverschap waarbij gelet wordt op goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Ook arbeidsmobiliteit is belangrijk.

Verleiden
De trend naar krimp van het huidige arbeidsmarktpotentieel zal namelijk doorzetten door vergrijzing en ontgroening. Daarom is het van belang om internationale werknemers die naar Limburg komen, te verleiden om langer te blijven. Vaak hebben ze een goede opleiding genoten in het land van herkomst maar kunnen zij hun kennis niet inzetten omdat het werk in Nederland daar niet om vraagt en zij de wegen niet kennen om door te stromen op de arbeidsmarkt. Je ziet dat werkgevers zich hiervan bewust zijn en inzetten op een goede (door)ontwikkeling van óók de internationale werknemers.

Maatschappelijke participatie, taal en integratie spelen hierbij een belangrijke rol. Uit onderzoek blijkt dat flink wat internationale werknemers al deelnemen aan verschillende aspecten van de Nederlandse samenleving als winkelen in Nederlandse supermarkten (68 procent), naar Nederlandse cafés en restaurants gaan (53 procent), Nederlandse vrienden hebben (32 procent), meedoen aan Nederlandse culturele evenementen (22 procent) en lid zijn van een sportclub (7 procent). Natuurlijk is er nog ruimte voor verbetering. Culturele verschillen en de taal zijn hordes die genomen moeten worden.

In Noord-Limburg wordt hard gewerkt aan het 10.000 talenplan dat internationale werknemers wil stimuleren Nederlands te leren en kennis te laten maken met de Nederlandse samenleving. Kortom, Provincie Limburg, gemeenten en werkgevers zijn zeer gedreven bezig met het aantrekkelijk maken van Limburg voor internationale werknemers. De vraag van Ron van Baden van de FNV ‘Wat zou er gebeuren als werknemers zoekend Limburg arbeidsmigranten als mens gaat zien?’ wordt hiermee beantwoord. Dit dus!

Mark Hendriks
Expertisemanager Arbeidsmarkt & Onderwijs