Nederland kent een top-10 van bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de meeste uitstoot van CO2. Eén daarvan is Tata Steel in IJmuiden met een uitstoot van 5.711.530 ton per jaar. Behalve dat deze uitstoot van bewezen invloed is op de opwarming van de aarde, heeft hij ook negatieve effecten op de gezondheid van mensen die er in de buurt wonen.

Het is dus evident dat Tata Steel zal moeten zoeken naar oplossingen en die zijn er ook, maar het vraagt grote inspanningen van dit bedrijf en van de Nederlandse overheid. Groene waterstof – waterstof die gemaakt wordt van groene stroom die onder meer wordt opgewekt door windparken te plaatsen op de Noordzee – blijkt een oplossing te zijn. Toch is het geen sinecure. Momenteel wordt op zee 2,5 gigawatt groene stroom opgewekt. Om de energievoorziening van Tata Steel volledig te laten bestaan uit groene stikstof is 6 gigawatt nodig.

Om de CO2-uitstoot bij alle Nederlanders op 0 te krijgen hebben we op korte termijn 15 gigawatt nodig. Op weg naar 2050 groeit deze behoefte naar 100 gigawatt. Dat zijn 40 keer zoveel windmolens dan dat er nu staan in de Noordzee, en dat alleen nog maar voor de behoefte in Nederland.

Ik heb niet het idee dat dit een serieuze oplossing is. Wat ik mij hierbij afvraag is waarom kernenergie niet onderzocht wordt. De technieken om te komen tot ‘veilige’ productie van kernenergie evalueren door en verdienen mijns inziens nieuwe aandacht. Zo voorziet een land als Frankrijk zijn inwoners nog steeds van elektra via kernenergie zonder veel protest of problemen.

Dan nog een andere discussie omtrent een oplossingsrichting voor Tata Steel die afgelopen weken is gevoerd. ‘Dan sluiten we dit bedrijf toch’, wordt met name gehoord vanuit de milieubewegingen. Realiseren deze mensen zich wel voldoende wat dit voor een effect heeft op de werkgelegenheid in deze regio? Bij Tata Steel werken meer dan 6000 mensen, afgezien van eenzelfde aantal mensen dat indirect verbonden is aan Tata Steel. Denk aan schoonmaak, catering, leveranciers en dienstverleners.

We hebben in Limburg gezien hoe ontwrichtend de mijnsluitingen hebben gewerkt op onze sociaaleconomische positie. Tot op de dag van vandaag zijn deze effecten merkbaar ik de samenleving. Als we alle bedrijven die nu in de top-10 van CO2 uitstoters dan maar gaan sluiten, is de industrie in Nederland zo goed als verhuisd naar andere delen van de wereld, met het risico van evenzoveel uitstoot.

Laten we verstandig zijn en veel geld investeren in ontwikkeling van nieuwe energiebronnen. Daarvoor is de komende jaren 100 miljard euro nodig. In de Rijksbegroting 2022 is een bedrag opgenomen van 6,9 miljard. Dit is kleingeld in vergelijking wat we nodig hebben.

Giel Braun
Voorzitter LWV